wtorek, 24 kwietnia 2018, 09:45

Zamówienia Publiczne Przetargi „Opracowanie 6 projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w układzie zadaniowym I-VI”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pt. „Opracowanie 6 projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w układzie zadaniowym I-VI:

I.    PLH100008 Dolina Środkowej Pilicy;

II.   PLH100015 Dolina Rawki;

III.  PLH100006 Pradolina Bzury-Neru;

IV.  PLH100021 Grabia;

V.   PLH100007 Załęczański Łuk Warty;

VI.  PLB100002 Zbiornik Jeziorsko.

z zapewnieniem ich koordynacji, ekspertyz oraz przekazaniem praw autorskich”

Ogłoszenie o przetargu (ENOTICES_RDOSwLodzi-2012-006281-F14-PL)

Informacje dodatkowe (ENOTICES_RDOSwLodzi-2012-005142-F02-PL)

SIWZ

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy,

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (dotyczy wyłącznie osób fizycznych),

Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

Załącznik nr 7a - umowa (odpowiadająca częściom zamówienia nr I, II, IV, V),

Załącznik nr 7b - umowa (odpowiadająca częściom zamówienia nr III, VI),

Załącznik  nr 8 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 9 - projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,

Załącznik nr 10 - szablon dokumentacji projektu planu zadań ochronnych,

Załącznik nr 11 - protokół odbioru,

Załącznik nr 12 - zasady promocji i stosowania znaków graficznych,

Załącznik nr 13 - Standard danych GIS w ochronie przyrody,

Załącznik nr 14 - Adaptacja Standardu Danych GIS w ochronie przyrody na potrzeby gromadzenia danych przestrzennych dla projektu POIS.05.03.00 - 00 - 186/09 pn. "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" w roku 2011.

--------> ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

--------> UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty dodatkowe:

1. wytyczne PZO,

2. zasady stosowania znaku poiis - loga,

3. Zasady_promocji_benef_POIiS_final.