piątek, 27 kwietnia 2018, 07:47

Zamówienia Publiczne Przetargi „Opracowanie 3 projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w układzie zadaniowym I-III"
PDF Drukuj Email

Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, działanie 5.3 „Opracowanie planów ochrony”, w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Opracowanie 3 projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w układzie zadaniowym I-III:

1. PLH100007 Załęczański Łuk Warty
2. PLH100006 Pradolina Bzury-Neru;
3. PLB100002 Zbiornik Jeziorsko

z zapewnieniem ich koordynacji, ekspertyz oraz przekazaniem praw autorskich”.

Cały projekt obejmuje opracowanie w ciągu 4 lat (2010–2013) projektów planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim. Łączna wartość szacunkowa całości zamówień na usługę opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 z zapewnieniem koordynacji i ekspertyz w ramach całego projektu POIS.05.03.00‑00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” przekracza kwotę określoną w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) tj. wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 euro.

ENOTICES_RDOSwLodzi-2012-046295-F02-PL

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia,

Zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP,

Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy PZP,

Zał. 4 Oświadczenie osoby fizycznej z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,

Zał. 5  Wykaz wykonanych usług,

Zał. 6  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Zał. 7a Umowa,

Zał. 7b Umowa,

Zał. 8 Formularz ofertowy,

Zał. 9 Projekt zarządzenia,

Zał. 10 Szablon dokumentacji planu,

Zał. 11 Protokół odbioru,

Zał. 12 Stosowanie logotypów,

Zał. 13 Standard danych GS,

Zał. 14 Adaptacja SDGIS.

Dokumenty dodatkowe:

1. Dokumentacja użytkownika v1.0,

2. Wytyczne PZO,

3. Zasady stosowania znaku poiis - loga,

4. Zasady promocji beneficjentów POIiS.

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA